Persondata politik & Dataindsamling: 

For at du kan handle på Online-Mode.dk, kan du enten lave et gæstekøb eller du kan lade dig registrere, som kunde.

Når du handler og/eller registrerer dig, skal følgende oplysninger indtastes:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi registrerer dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Online-Mode er meget opmærksomme på at forhindre misbrug af disse informationer, og vi respekterer retten til privatliv, og gør alt for at privatlivet ikke bliver krænket.

1) Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, samt til markedsføringstiltag, behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine oplysninger, og nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål, de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Samtykke, inden vi behandler dine persondata
Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at  behandle dine personoplysninger. 
Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet “Ret til tilbagetrækning af samtykke” [2a] kan du læse om, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage. 

Videregivelse af personoplysninger 
Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med drift af vores virksomhed, men alene som led i legitime behandlinger. Hvis vi, som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling. 

Videregivelse sker i forbindelse med:  

 • Køb af produkter på vores hjemmeside, sker der videregivelse til Nets, der håndterer den sikre betaling. Eller til Viabill ved kreditkøb
 • Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med statistik, videregivelse af statiske data til Google Analytics 
 • Behandling af oplysninger til nyhedsbreve, sker der videregivelse til det til firma, som vi benytter til at udsende nyhedsbreve 
 • Besøg på vores hjemmeside, sker der i forbindelse med vores brug af Facebook Pixel overførsel til Facebook, til brug for målrettet annoncering 

Der vil være tredjeparts serviceudbydere, som hoster og vedligeholder den hardware, som dine oplysninger gemmes i. De har ikke adgang til dine oplysninger i den daglige drift. Hvis der opstår et specifikt behov for vedligeholdelse eller fejlfinding kan der gives tilladelser til adgang og vedligeholdelse af oplysninger

2) Registreredes rettigheder  

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning følgende rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem.  

Som registreret har du ret til: 

 • Indsigt 
 • Berigtigelse
 • Sletning
 • Indsigelse
 • Begrænsning
 • Dataportabilitet
 • Tilbagetrækning af samtykke
 • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden 

Dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af dennes rettigheder. 

2a) Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt  
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret skrive en mail til Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigt.  
Dataansvarlige samler herefter de oplysninger, der behandles om dig, samt redegør for til hvilke formål, de er indsamlet, og hvilket legitimt grundlag, de behandles på.  

Ret til berigtigelse  
Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du skrive en mail til Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, samt hvilke oplysninger, du ønsker berigtiget.  
Dataansvarlige sørger herefter for at berigtige oplysningerne, samt underrette alle som oplysningerneer videregivet til. Når berigtigelsen er udført, melder dataansvarlige tilbage om dette.  

Ret til sletning  
I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem. Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener nogle legitimeformål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores  indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. 
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, hvilke oplysninger, der ønskes slettet.  
Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. 
Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.  

Ret til indsigelse 
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse.
Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling. 
Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger. 

Ret til begrænsning af behandling  
Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling. 
Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører. 

Ret til dataportabilitet  
Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet afde personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet. 
Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.  

Ret til tilbagetrækning af samtykke  
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du skrive en mail til Info@online-mode.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket oprindeligt er givet. 
Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes. 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage. 

2b) Dataansvarliges oplysningspligt  
Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling - der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18 - underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysningerne er videregivet til. De nødvendige handlinger vil så blive foretaget af parterne for at sikre den registreredes rettigheder. 

3) Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)  

Vi anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakt og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

 De data, vi anvender, omfatter: 

 • Almindelige persondata 

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser

Dette sker når:

Du på vores hjemmeside anvender en kontaktformular. Her modtager vi en mail, hvor vi udelukkende benytter de oplysninger, du afgiver i formularen, til at kontakte dig. Vi behandler oplysningerne på baggrund af det samtykke, du automatisk afgiver på hjemmesiden i forbindelse med udfyldelse af kontaktformularen. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a). 

Udsendelse nyhedsbrev. Her behandler vi din e-mail. Når det sker, er det på baggrund af det samtykke, som du har afgiver ved tilmelding af nyhedsbrevet. Samtykket er vores legitime behandlingsgrundlag jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a) 

Din gratis kunde profil. Oplysninger, som vi behandler vedr. gratis kunde profil er: Navn, e-mail og evt. adresse og tlf nr. Når du udfylder disse oplysninger, behandler vi dine oplysninger på baggrund af samtykke jf. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra a). Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Køb via vores webshop: 

Når du køber varer på vores webshop, behandler vi følgende oplysninger 
Navn, adresse, postnr., by, land, telefonnummer, og e-mail. Derudover vises din købshistorik, under din profil (forudsat at der er oprettet en kunde profil), når du er logget ind. Vi er forpligtet til at registrere, opbevare og behandle oplysninger om dine køb jf. bogføringslovens: §7 nøjagtighed af registrering og § 10 opbevaring i 5 år.

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig 
Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger, der er tilstrækkelige og relevante. 
Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. 

Det sker ved:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os

Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler, og opbevarer personoplysninger. 
Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.  

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt 
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere  dine persondata løbende. 
Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer  i dine personoplysninger. 

4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk  

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at  uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger. 

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger 

Sikkerhed på hjemmesiden 
Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
Vi benytter Shopify Shopsystem og QuickPay som betalingsgateway, som begge er PCI Level 1 Compliance, som betyder at både shoppen og betalingssiden har højeste sikkerhedsniveau.

Vi har sikkert domæne, som gør at al data sendes krypteret og du kan derfor indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside. 

Sikkerhed i mailsystem
Vi opbevarer og sender mails fra en server med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres og vedligeholdes løbende, så vi altid kan sikre at dine oplysninger behandles og opbevares sikkert.

Det betyder at:

 • Der er log på mail  
 • Alle devices har antivirus og antimalware 
 • Data krypteres, inden de afsendes fra virksomheden 

Der kan dog altid være en vis risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

4b) Organisatoriske foranstaltninger
For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:  
Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning. 
Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer. 

5) Opbevaring og sletning 

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.  

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper: 
E-mails der indeholder følsomme oplysninger eller oplysninger om CV og ansøgninger, slettes efter seks måneder. Såfremt vi af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv.
Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.
I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter fem år.  

5b) Overførsel til tredjepart 

Vi overfører personoplysninger i forbindelse med: 

 • Tracking på hjemmesiden. Her overfører vi oplysninger til Google, overførsel sker på baggrund af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og er baseret på EU US Privacy shield, som virksomheden har dokumenteret at efterleve.
 • Ved brug af hjemmesiden, benytter vi Facebook Pixel til at kunne målerette og opbygge annoncemålgrupper på Facebook. Facebook bruger standard kontrakter, der er godkendt af EU kommissionen, og anvender EU Kommissionens beslutninger om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  
 • Nyhedsbreve sendes via MailChimp, overførsel sker på baggrund af Kommissionens afgørelse om tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og er baseret på EU US Privacy shield, som virksomheden har dokumenteret at efterleve

6) Cookies

Hvad er cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.